Page 4 - Каталог акварель 2019 год для печати
P. 4

УДК 00 (000)                 Ә. Қастеев атындағы ҚР МӨМ Ғылыми кеңесінің шешімі бойынша баспаға ұсынылды
       ББК 00.00 я6
       А 00                     Ә. Қастеев ат. ҚР Мемлекеттік өнер    Шалабаева Г.К.,
                              музейінің директоры         ҚР еңбек сіңірген қайраткері,
                                                философия ғылымдарының докторы,
    А 00 Қазақстан акварелі: кеше және бүгін.                       профессор
       Каталог. – Алматы: Ә. Қастеев атындағы
       Мемлекеттік өнер музейі, 2019. – 208 б. –  Жетекші, кіріспе мақаланың авторы    Көбжанова С.Ж.,                                                өнертану ғылымдарының кандидаты

       Қазақша, орысша, ағылшынша.
                              Жетекші, каталогты құрыстырушы    Молдашева Г.Б.
          «Қазақстан акварелі: кеше және бүгін» көрмесінің  Қазақ тіліне аударған      Қышқашева К.Б.
         каталогына Ә. Қастеев атындағы ҚР Мемлекеттік
          өнер музейінің қорынан Қазақстан шеберлері мен  Ағылшын тіліне аударған     Осенникова Т.С.
            ҚР түрлі өңіріндегі заманауи суретшілердің
                  туындылары қамтылды.  Редакторлары            Қышқашева К.Б.
        Каталог аға буын суретшілердің де, өнердегі жолын енді             Сырлыбаева Г.Н.
                                                Школьная И.А.
         бастаған жас суретшілердің де шығармашылығымен
         танысуға мүмкіндік береді. Онда 140 қазақстандық  Жобамен жұмыс істегендер     Резникова Е.И.,
            суретшінің өмірбаяндық мәліметтері және                 өнертану ғылымдарының кандидаты
             255 акварельдік жұмыстың суреті бар.                 Әбілдаева Л.О.
         Басылым өнертанушыларға, музей қызметкерлеріне,                Бөкеш Т.Б.
         арнаулы ЖОО оқытушылары мен студенттеріне                  Жұбанова Г.А.
            және өнер сүйер көпшілік қауымға арналған.               Копелиович М.М.
       Ә. Қастеев атындағы ҚР МӨМ бірлесе еңбек еткені үшін               Қырықбаева Ж.Н.
          ҚР Суретшілер одағына, жеке Ө. Жұбаниязовқа,  Фотограф          Кочетков И.Б.
               Ж. Натбаевқа және Ә. Хайрулинаға                 Есентаев С.А.
                      алғыс айтады.
                              Суреттерді өңдеген, дизайнер, беттеуші    Есентаев С.А. / «ES-Studio»
         В каталог выставки «Акварель Казахстана: вчера и
        сегодня» включены произведения мастеров Казахстана  Шығаруға жауапты      Сатыбалды Н.Н.
          из фондов ГМИ РК им. А. Кастеева и современных
              художников из различных регионов РК.
       Каталог дает возможность познакомиться с творчеством
         как ведущих, так и молодых начинающих авторов.
       Он содержит биографические данные 140 казахстанских
         художников и 255 изображений акварельных работ.
        Издание предназначено для искусствоведов, сотрудников
       музеев, преподавателей и студентов специализированных
           ВУЗов, широкого круга ценителей искусства.
         ГМИ РК им. А. Кастеева благодарит СХ РК в лице
           У. Жубаниязова, Ж. Натбаева и А. Хайрулиной
                    за сотрудничество.

                              Печатается по решению Ученого совета ГМИ РК им. А. Кастеева

                              Директор ГМИ РК им. А. Кастеева   Шалабаева Г.К.,
                                                Заслуженный деятель РК,
                                                доктор философских наук, профессор
                              Куратор, автор вступительной статьи   Кобжанова С.Ж.,
                                                кандидат искусствоведения
                              Куратор, составитель каталога     Молдашева Г.Б.

                              Перевод на казахский язык      Кишкашева К.Б.
       Каталог JTI Kazakhstan компаниясының
       қолдауымен шығарылды             Перевод на английский язык     Осенникова Т.С.
       Данный каталог выпущен при поддержке     Редакторы              Кишкашева К.Б.
       JTI Kazakhstan                                  Сырлыбаева Г.Н.
                                                Школьная И.А.

                              Работа над проектом         Резникова Е.И.,
                                                кандидат искусствоведения
       ISBN 978-601-7090-25-8                              Абильдаева Л.О.
                                                Бокеш Т.Б.
                                                Жубанова Г.А.
       © Қазақстан Республикасы,                            Копелиович М.М.
       Ә. ҚАСТЕЕВ атындағы Мемлекеттік                         Крикбаева Ж.Н.
       өнер музейі, 2019
                              Фотограф              Кочетков И.Б.
                                                Есентаев С.А.
       © Республика Казахстан,
       Государственный музей искусств        Обработка изображений, дизайн, верстка   Есентаев С.А. / «ES-Studio»
       им. А. КАСТЕЕВА, 2019            Ответственный за выпуск       Сатыбалды Н.Н.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9