Page 9 - Каталог акварель 2019 год для печати
P. 9

Акварельдің шығу тарихы тамырын тереңнен алады,  ұмыт қалған акварельді қайтып әкелуге, оның бастау алуын,
     оның отаны Қытай болып саналады. Қазақстандағы тұңғыш  қалыптасуы мен дамуының қазіргі деңгейін ретроспекцияда
     акварель шебері – отандық бейнелеу өнерінің негізін  көрсетуге үндейді. Музей қорында акварельдік жұмыстардың
     қалаған, Қазақстанның халық суретшісі Әбілхан Қастеев.  бай коллекциясы сақтаулы, олардың ең үздіктері көрмеге
     Шығармашылығында акварель көрнекті орын алған ол  қойылып, атаулы каталогқа кірді.
     табиғаттың әсем көріністерін, портреттер мен тұрмыстық  Жобаның жүзеге асуына қолдау жасаған – «JTI
     көріністерді бар ыждағатпен жазды. Акварель техникасында  Kazakhstan» компаниясы. Бұл – біздің бірлесіп іске асырып
     жоғары кәсіби деңгейде жұмыс істеген Үкі Әжиев, Әубәкір  отырған екінші жобамыз. «JTI Kazakhstan» компаниясының
     Ысмайылов, Қожахмет Қожықов сынды майталмандардың  Бас директоры Евгений Никольский мырзаға қазақ
     есімі де көпке мәлім. Солай бола тұра, акварель қашан  өнеріне ықылас танытқаны үшін және музейдің көркемдік
     да кескіндемемен салыстырғанда, бейнелеу өнеріндегі  жобасын қолдағаны үшін шын жүректен ризашылығымды
     құлашы соншалықты кеңінен жайылмаған екінші деңгейдегі  білдіремін. Бұл – музейдің  ағартушылық қызметін ғана
     техника болып қала берді. Тәуелсіздік жылдарында бірде- емес, тұтастай алғанда, Қазақстан бейнелеу өнерінің
     бір акварельдік көрме өткізілген жоқ, бірде-бір альбом да,  дамуына қосылған үлес.
     каталог та жарық көрген жоқ. Әйтсе де, биязы да сыршыл,
     бірақ жеңіл-желпі қарауға болмайтын күрделі техниканың
     нағыз жанашырлары мен қадір тұтушылары суретшілер                  Гүлмира Шалабаева,
     арасында да, көрермендер арасында да әрдайым болды және               ҚР еңбек сіңірген қайраткері,
     солай бола береді де.                       философия ғылымдарының докторы, профессор
        Ә. Қастеев атындағы ҚР МӨМ-нің жобасы орынсыз        История возникновения акварели уходит вглубь веков,  истоки, становление и  современный уровень ее развития.
     и ее родиной является Китай. В Казахстане первым мастером  В фондах музея хранится богатая коллекция акварельных ра-
     акварели является основоположник казахского изобразитель- бот, лучшие из которых представлены на выставке и вошли в
     ного искусства, Народный художник Абылхан Кастеев. Аква- данный каталог.
     рель в его творчестве занимала видное место, он с большой   Проект осуществляется благодаря поддержке ком-
     любовью и мастерством писал на бумаге пейзажи, портреты,  пании JTI Kazakhstan. Это уже второй совместный, художе-
     бытовые сценки. Известны также имена корифеев, которые  ственный проект. И я выражаю искреннюю признатель-
     работали в технике акварели на высоком профессиональном  ность Генеральному директору JTI Kazakhstan г-ну Евгению
     уровне - это Уке Ажиев, Аубакир Исмаилов, Ходжа-Ахмет   Никольскому за интерес к казахстанскому искусству и под-
     Ходжиков. Однако, акварель всегда оставалась второстепен- держку художественных проектов музея. Это не только вклад
     ной и не столь популярной техникой по сравнению с живо- в просветительскую деятельность музея, это вклад в развитие
     писью. За годы Независимости не было проведено ни одной  изобразительного искусства Казахстана в целом.
     акварельной выставки, не издано ни одного альбома или ката-
     лога. Тем не менее, всегда были и есть истинные почитатели
     и ценители этой нежной и тонкой, но сложной техники, как                 Гульмира Шалабаева,
     среди художников, так и среди зрителей.                        Заслуженный деятель РК,
        Проект ГМИ РК им. А. Кастеева призван вернуть ак-           доктор философских наук, профессор
     варель из незаслуженного забвения, показать в ретроспекции
        The history of watercolour, which originated in China,  show its origins, evolution and where it is today. The museum’s
     is age-long. In Kazakhstan, the first prominent watercolourist  collection comprises hundreds of watercolour pieces, the best
     was Abylkhan Kasteyev – the founder of the nation’s school of  of which were presented at the exhibition and included in this
     painting. Watercolour formed an important part of his work  catalogue.
     – he was a master of landscapes, portraits and genre scenes.  This project became possible thanks to JTI Kazakhstan.
     Other notable painters who worked in watercolour include Uke  This is our second joint project, and I would like to express our
     Azhiyev, Aubakir Ismailov, and Kozha Akhmet Khojikov.  sincere gratitude to Evgeny Nikolsky, General Manager at JTI
        However, watercolour always remained a subsidiary  Kazakhstan, for his interest in Kazakhstan’s art and support to the
     technique for Kazakhstan’s artists, not as popular as oil painting.  museum. This is not only an input to our informational work, but
     Over the years of independence, not a single exhibition of  a substantial contribution to the advancement of the nation’s arts.
     watercolours has taken place, or a catalogue or album has been
     published. Nonetheless, there always have been those, both
     among artists and the audience, who valued this gentle, yet           Gulmira Shalabayeva,
     intricate technique.                         Honoured Worker of the Republic of Kazakhstan
        The Kasteyev State Museum of Arts’ project hopes to                PhD, Professor
     recover watercolour from the oblivion it has not deserved and
                                      АКВАРЕЛЬ КАЗАХСТАНА: ВЧЕРА И СЕГОДНЯ   9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14